www.magazyncontrolling.pl
Literatura_menadzera
Twój Koszyk - jest pusty

Jak zarządzać finansami firmy, żeby być o krok przed konkurencją – wywiad z Honoratą Ulatowską, kierownikiem sekcji controllingu w Robert Bosch Sp. z o.o.

Mottoleft Controller musi być blisko biznesu, rozumieć jego aspekty. Mottoright

więcej

Edukacja controllera

Forum Praktyków BPM – Process Oriented Organization 2014

Forum Praktyków BPM – Process Oriented Organization 2014

13-14 października br. w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie praktyków zarządzania procesami pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki. Tegoroczny temat przewodni: rzeczywistość z perspektywy procesowca - integracja metod, technologii i systemów zarządzania. Studia przypadku zaprezentują m.in.: PHILIPS, DHL Global Forwarding, Dendro Poland Ltd, Grupa NEUCA, ING Bank Śląski, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Miejski Wrocławia, Podlaski Urząd Wojewódzki. Wystąpią również przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Process Renewal Group Polska oraz architekturakorporacyjna.pl.

Temat numeru

Metody scenariuszowe w analizie makrootoczenia

Dnia 26 lipca 2009 r. brytyjski tygodnik „Observer” opublikował informację o liście, który wybitni ekonomiści brytyjscy wysłali do Królowej Elżbiety II. List z przeprosinami stanowił odpowiedź na pytanie Królowej, które zadała podczas wizyty w londyńskiej School of Economics: „dlaczego nikt tego nie przewidział?”.

Temat numeru

Zastosowanie analizy scenariuszy w ocenie efektywności portfela projektów funduszu inwestycyjnego - case study

Współczesne warunki gospodarcze charakteryzuje nieliniowa zależność oczekiwanych korzyści i ryzyka ich osiągnięcia. Zarządzanie w tych warunkach wymaga alternatywnego planowania decyzji dla różnych wariantów sytuacyjnych. Klasyczne algorytmy decyzyjne w procesie planowania finansowego w coraz mniejszym stopniu uwzględniają turbulentność i stochastyczny charakter otoczenia, dając podstawy rozwoju nowym koncepcjom pomiaru i zarządzania.

Temat numeru

Waga analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

Czy analiza otoczenia jest dla przedsiębiorstwa istotna? Odpowiadanie pytaniem na pytanie jest co prawda nieeleganckie, ale w tym przypadku uzasadnione. A czy można podejmować decyzje biznesowe bez zrozumienia ważnych zmian zachodzących w otoczeniu, w którym funkcjonuje firma, a także ignorując posunięcia konkurencji? W takim kontekście odpowiedź na obydwa pytania jest oczywista. Jednak dopiero w ostatnich latach obserwujemy coraz częstsze wdrażanie tej oczywistości w polskich przedsiębiorstwach.

Temat numeru

Analiza potencjału strategicznego firmy

Współczesne przedsiębiorstwo musi nie tylko wypracować zysk, ale również być konkurencyjne na rynku. Nie wystarczy tylko śledzić konkurencji i jej działań, trzeba także znajdować, rozwijać oraz budować takie zdolności czy zasoby organizacyjne, które pozwolą ją wyprzedzić i zdobyć nad nią przewagę. Pierwszym krokiem umożliwiającym takie działanie jest analiza potencjału strategicznego. Ma na celu określenie szans firmy na rynku, przewidzenie potencjalnych zagrożeń ze strony konkurencji i oszacowanie potencjału przedsiębiorstwa, dzięki któremu zdoła ono osiągnąć przewagę nad rywalami w swojej branży.

Labirynty controllingu

Controlling w małych firmach. Narzędzia

W dzisiejszych realiach gospodarczych sprawne zarządzanie firmą obejmuje nie tylko zagadnienia związane z organizacją pracy czy produkcji. Równie istotne jest świadome panowanie nad kwestiami finansowymi.

Audyt

Tworzenie raportu z audytu wewnętrznego – garść uwag praktycznych

Czytanie różnego rodzaju raportów— w tym audytowych — należy do codziennych zajęć wyższego kierownictwa, przede wszystkim członków zarządu i rady nadzorczej (komitetu audytu). Nierzadko w natłoku najróżniejszych sprawozdań, analiz, notatek i zestawień informacje o wynikach audytu nie docierają skutecznie do odpowiednich decydentów.

Podatki w firmie

Tooling metodą na korzystne podatkowo udostępnianie mienia

Szukając oszczędności podatkowych, warto szczegółowo przyjrzeć się konstrukcji tzw. umów toolingu. Wydają się one szczególnie korzystne w przypadku podmiotów działających w grupie i poszukujących znaczących kosztów podatkowych. W praktyce pozwala on, co do zasady, na dwukrotne ustalanie kosztów podatkowych dla jednej czynności rynkowej (rozliczanie kosztów narzędzi oraz uzgodnionej wartości świadczenia realizowanego przez korzystającego z udostępnionych narzędzi), przy jednoczesnym eliminowaniu opodatkowania podatkiem VAT czynności, które – w przypadku tradycyjnej konstrukcji umowy – powinny być uznane za opodatkowane VAT.

Studia przypadku

Optymalizacja procesów sprawozdawczych w grupie kapitałowej Voxel

Wdrożenie systemu do konsolidacji finansowej może przyczynić się do usprawnienia procesu przygotowywania sprawozdań jednostkowych! Niniejszy artykuł, bazując na przykładzie wdrożenia systemu Mona Group Reporting w Grupie Voxel S.A., prezentuje praktyczne zmiany wprowadzone w raportowaniu jednostkowym w wyniku rewizji lokalnych planów kont oraz struktury not objaśniających. Sam system informatyczny stanowi w tym wypadku tło dla przedstawienia inspirujących rozwiązań koncepcyjnych. Choć potrzeba konsolidacji finansowej stanowi punkt wyjścia do dalszej dyskusji, to informacje i wskazówki zaprezentowane w dalszej części artykułu odnoszą się głównie do tworzenia jednostkowych sprawozdań finansowych. Uproszczenie tworzenia Sprawozdania z przepływów pieniężnych to niewątpliwie jedna z większych korzyści z wdrożenia systemu dla Voxel S.A.

Temat numeru

Planowanie scenariuszowe jako odpowiedź na dynammikę czasów

Heraklit powiedział kiedyś, że „wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany”. Te słowa sprzed 2500 lat ciągle uderzają swoją aktualnością. Bo tak naprawdę biznesowe „dzisiaj” charakteryzuje przede wszystkim zmianą. Przed menedżerami mniejszych i większych firm stoi coraz większe wyzwanie – zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu tak dużej dynamiki zmian, że często już pod koniec procesu planowania rozwoju firmy pierwotne założenia stają się nieaktualne.

Twarzą w twarz

Jak zarządzać finansami firmy, żeby być o krok przed konkurencją – wywiad z Honoratą Ulatowską, kierownikiem sekcji controllingu w Robert Bosch Sp. z o.o.

Jak zarządzać finansami firmy, żeby być o krok przed konkurencją – wywiad z Honoratą Ulatowską, kierownikiem sekcji controllingu w Robert Bosch Sp. z o.o.

Labirynty controllingu

Zarządzanie cyklem życia produktu w branży handlu detalicznego – wsparcie technologiami IT

Wszystkie branże i sektory gospodarki wytwarzają jakieś produkty. Z reguły są to dobra materialne – towary i wyroby, czasami wartości niematerialne lub usługi. Każdy przedmiot wytworzenia jest zatem „produktem”. Jak jednak faktycznie rozumiemy to pojęcie? Czym jest produkt? W przypadku firm produkcyjnych to wyrób gotowy, firm handlowych – towar, usługodawców, takich jak na przykład firmy budowlane – oddana inwestycja. Produktem jest też usługa niematerialna, wytworzony kod programu komputerowego, sam program, audyt, doradztwo…
 
W poprzednich numerach:
  • Polityka cen transferowych w analizie efektywności grupy kapitałowej [więcej]
  • Case study – wycena transakcji i jej dokumentacja [więcej]
  • Zaproszenie na warsztaty: Ceny transferowe 2014 [więcej]
  • XXII KONGRES CONTROLLERÓW [więcej]
33/2014  Controlling 33/2014
  • Compliance w Polsce [więcej]
  • Compliance- and operative risks – Reporting in the company [więcej]
  • Fostering regulatory and fair conduct of business – a Compliance programme basics [więcej]
  • „Metody efektywnego kształtowania systemów compliance” – konferencja [więcej]
32/2014  Controlling 32/2014
W następnych numerach:
T
35/2014

Korzystne sposoby finansowania:kapitał własny czy kapitał obcy?
Koszt pozyskania kapitału – symulacja
IPO – jak przygotować prospekt emisyjny
Praktyka wyceny składników majątku przedsiębiorstwa (wartości niematerialne i prawne)
Emisja obligacji – czy emisje krótkoterminowe znowu zyskają na popularności?
Rynek NewConnect – czy warto na nim zaistnieć
Metody wyceny przedsiębiorstw
Jak rozliczyć umorzenie/sprzedaż akcji własnych