www.magazyncontrolling.pl
Literatura_menadzera
Twój Koszyk - jest pusty

Jak zarządzać finansami firmy, żeby być o krok przed konkurencją – wywiad z Honoratą Ulatowską, kierownikiem sekcji controllingu w Robert Bosch Sp. z o.o.

Mottoleft Controller musi być blisko biznesu, rozumieć jego aspekty. Mottoright

więcej

Temat numeru

Metody scenariuszowe w analizie makrootoczenia

Dnia 26 lipca 2009 r. brytyjski tygodnik „Observer” opublikował informację o liście, który wybitni ekonomiści brytyjscy wysłali do Królowej Elżbiety II. List z przeprosinami stanowił odpowiedź na pytanie Królowej, które zadała podczas wizyty w londyńskiej School of Economics: „dlaczego nikt tego nie przewidział?”.

Temat numeru

Zastosowanie analizy scenariuszy w ocenie efektywności portfela projektów funduszu inwestycyjnego - case study

Współczesne warunki gospodarcze charakteryzuje nieliniowa zależność oczekiwanych korzyści i ryzyka ich osiągnięcia. Zarządzanie w tych warunkach wymaga alternatywnego planowania decyzji dla różnych wariantów sytuacyjnych. Klasyczne algorytmy decyzyjne w procesie planowania finansowego w coraz mniejszym stopniu uwzględniają turbulentność i stochastyczny charakter otoczenia, dając podstawy rozwoju nowym koncepcjom pomiaru i zarządzania.

Temat numeru

Waga analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

Czy analiza otoczenia jest dla przedsiębiorstwa istotna? Odpowiadanie pytaniem na pytanie jest co prawda nieeleganckie, ale w tym przypadku uzasadnione. A czy można podejmować decyzje biznesowe bez zrozumienia ważnych zmian zachodzących w otoczeniu, w którym funkcjonuje firma, a także ignorując posunięcia konkurencji? W takim kontekście odpowiedź na obydwa pytania jest oczywista. Jednak dopiero w ostatnich latach obserwujemy coraz częstsze wdrażanie tej oczywistości w polskich przedsiębiorstwach.

Temat numeru

Analiza potencjału strategicznego firmy

Współczesne przedsiębiorstwo musi nie tylko wypracować zysk, ale również być konkurencyjne na rynku. Nie wystarczy tylko śledzić konkurencji i jej działań, trzeba także znajdować, rozwijać oraz budować takie zdolności czy zasoby organizacyjne, które pozwolą ją wyprzedzić i zdobyć nad nią przewagę. Pierwszym krokiem umożliwiającym takie działanie jest analiza potencjału strategicznego. Ma na celu określenie szans firmy na rynku, przewidzenie potencjalnych zagrożeń ze strony konkurencji i oszacowanie potencjału przedsiębiorstwa, dzięki któremu zdoła ono osiągnąć przewagę nad rywalami w swojej branży.

Labirynty controllingu

Controlling w małych firmach. Narzędzia

W dzisiejszych realiach gospodarczych sprawne zarządzanie firmą obejmuje nie tylko zagadnienia związane z organizacją pracy czy produkcji. Równie istotne jest świadome panowanie nad kwestiami finansowymi.

Labirynty controllingu

Zarządzanie cyklem życia produktu w branży handlu detalicznego – wsparcie technologiami IT

Wszystkie branże i sektory gospodarki wytwarzają jakieś produkty. Z reguły są to dobra materialne – towary i wyroby, czasami wartości niematerialne lub usługi. Każdy przedmiot wytworzenia jest zatem „produktem”. Jak jednak faktycznie rozumiemy to pojęcie? Czym jest produkt? W przypadku firm produkcyjnych to wyrób gotowy, firm handlowych – towar, usługodawców, takich jak na przykład firmy budowlane – oddana inwestycja. Produktem jest też usługa niematerialna, wytworzony kod programu komputerowego, sam program, audyt, doradztwo…

Audyt

Tworzenie raportu z audytu wewnętrznego – garść uwag praktycznych

Czytanie różnego rodzaju raportów— w tym audytowych — należy do codziennych zajęć wyższego kierownictwa, przede wszystkim członków zarządu i rady nadzorczej (komitetu audytu). Nierzadko w natłoku najróżniejszych sprawozdań, analiz, notatek i zestawień informacje o wynikach audytu nie docierają skutecznie do odpowiednich decydentów.

Podatki w firmie

Tooling metodą na korzystne podatkowo udostępnianie mienia

Szukając oszczędności podatkowych, warto szczegółowo przyjrzeć się konstrukcji tzw. umów toolingu. Wydają się one szczególnie korzystne w przypadku podmiotów działających w grupie i poszukujących znaczących kosztów podatkowych. W praktyce pozwala on, co do zasady, na dwukrotne ustalanie kosztów podatkowych dla jednej czynności rynkowej (rozliczanie kosztów narzędzi oraz uzgodnionej wartości świadczenia realizowanego przez korzystającego z udostępnionych narzędzi), przy jednoczesnym eliminowaniu opodatkowania podatkiem VAT czynności, które – w przypadku tradycyjnej konstrukcji umowy – powinny być uznane za opodatkowane VAT.

Studia przypadku

Optymalizacja procesów sprawozdawczych w grupie kapitałowej Voxel

Wdrożenie systemu do konsolidacji finansowej może przyczynić się do usprawnienia procesu przygotowywania sprawozdań jednostkowych! Niniejszy artykuł, bazując na przykładzie wdrożenia systemu Mona Group Reporting w Grupie Voxel S.A., prezentuje praktyczne zmiany wprowadzone w raportowaniu jednostkowym w wyniku rewizji lokalnych planów kont oraz struktury not objaśniających. Sam system informatyczny stanowi w tym wypadku tło dla przedstawienia inspirujących rozwiązań koncepcyjnych. Choć potrzeba konsolidacji finansowej stanowi punkt wyjścia do dalszej dyskusji, to informacje i wskazówki zaprezentowane w dalszej części artykułu odnoszą się głównie do tworzenia jednostkowych sprawozdań finansowych. Uproszczenie tworzenia Sprawozdania z przepływów pieniężnych to niewątpliwie jedna z większych korzyści z wdrożenia systemu dla Voxel S.A.

Temat numeru

Planowanie scenariuszowe jako odpowiedź na dynammikę czasów

Heraklit powiedział kiedyś, że „wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany”. Te słowa sprzed 2500 lat ciągle uderzają swoją aktualnością. Bo tak naprawdę biznesowe „dzisiaj” charakteryzuje przede wszystkim zmianą. Przed menedżerami mniejszych i większych firm stoi coraz większe wyzwanie – zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu tak dużej dynamiki zmian, że często już pod koniec procesu planowania rozwoju firmy pierwotne założenia stają się nieaktualne.

Twarzą w twarz

Jak zarządzać finansami firmy, żeby być o krok przed konkurencją – wywiad z Honoratą Ulatowską, kierownikiem sekcji controllingu w Robert Bosch Sp. z o.o.

Jak zarządzać finansami firmy, żeby być o krok przed konkurencją – wywiad z Honoratą Ulatowską, kierownikiem sekcji controllingu w Robert Bosch Sp. z o.o.

 
W poprzednich numerach:
  • Polityka cen transferowych w analizie efektywności grupy kapitałowej [więcej]
  • Case study – wycena transakcji i jej dokumentacja [więcej]
  • Zaproszenie na warsztaty: Ceny transferowe 2014 [więcej]
  • XXII KONGRES CONTROLLERÓW [więcej]
33/2014  Controlling 33/2014
  • Compliance w Polsce [więcej]
  • Compliance- and operative risks – Reporting in the company [więcej]
  • Fostering regulatory and fair conduct of business – a Compliance programme basics [więcej]
  • „Metody efektywnego kształtowania systemów compliance” – konferencja [więcej]
32/2014  Controlling 32/2014
W następnych numerach:
T
35/2014

Korzystne sposoby finansowania:kapitał własny czy kapitał obcy?
Koszt pozyskania kapitału – symulacja
IPO – jak przygotować prospekt emisyjny
Praktyka wyceny składników majątku przedsiębiorstwa (wartości niematerialne i prawne)
Emisja obligacji – czy emisje krótkoterminowe znowu zyskają na popularności?
Rynek NewConnect – czy warto na nim zaistnieć
Metody wyceny przedsiębiorstw
Jak rozliczyć umorzenie/sprzedaż akcji własnych